Mark 3:18 NIV

Mark 3:18 NIV [18] Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Thaddaeus, Simon the Zealot

Find out more about this Bible translation: